در سرزمینی دور، دور تر از تمام دورهای دنیا ، مردی می‌زیست با شش دست و سه پا و سه سر، آویخته از شاخته درخت

در حال پوست کردن پرتقال.

عده‌ای ته دره با دهان‌های باز و انگشت‌های اشاره رو به مرد شش دست و سه پا و سه سر منتظر شنیدن آخرین پند

قبل از سوخته شدن در آتش دره.

مرد شش دست و سه پا و سه سر گفت :

” آدم‌ها را با منویاتشان نشناسید، آدم‌ها را با اعمالشان بشناسید”

  • امکانات
  • ایمیل خود را وارد کنید

    * با وارد کردن ایمیل خود مطالب جدید برای شما ایمیل می‌شود